Campanula kremeri

Primary tabs

Campanula kremeri

Campanula kremeri Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 75. 1852
  • Campanula dichotoma subsp. kremeri (Boiss. & Reut.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 477. 1879