Ostrowskia

Content

Distribution

Asia-Temperate:, Middle Asia (Kirgizistan native, Tadzhikistan native)

Synonymy

Ostrowskia Regel, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 8: 686. 1884