Sergia

Content

Distribution

Asia-Temperate:, Middle Asia (Kirgizistan native, Tadzhikistan native)

Synonymy

Sergia Fed. in Komarov (ed.), Fl. URSS 29: 474. 1957