Wahlenbergia rubioides

Primary tabs

Wahlenbergia rubioides

Wahlenbergia rubioides (A. DC.) Lammers, Taxon 44: 337. 1995
  • Lightfootia rubioides A. DC., Monogr. Campan.: 116. 1830
  • =Lightfootia rubioides var. stokoei Adamson, J. S. African Bot. 21: 164. 1955
  • Wahlenbergia rubioides var. stokoei (Adamson) Welman, Bothalia 26: 157. 1996