Githopsis specularioides

Primary tabs

Githopsis specularioides

Githopsis specularioides Nutt., Trans. Amer. Philos. Soc., n.s., 8: 258. 1843
    • =Githopsis specularioides var. hirsuta Nutt., Trans. Amer. Philos. Soc., n.s., 8: 258. 1843
    • Githopsis specularioides f. hirsuta (Nutt.) H. St. John, Fl. S.-E. Washington: 401. 1937
    • =Githopsis calycina Benth., Pl. Hartw.: 321. 1849